NAZIV PROJEKTA:

Amicoeur — prijatelj srca

KRATKI OPIS PROJEKTA:

AMICOEUR™ (franc. Ami = prijatelj, Coeur = srce) je prijenosni uređaj koji kombinira funkcionalnosti digitalnog stetoskopa, jednokanalnog EKG-a i mjerenja temperature. Zajedno s popratnom aplikacijom omogućava potpuno novu, jednostavnu i cjenovno prihvatljivu metodu za svakodnevno praćenje rada srca i obavljanje preventivnih…

Amicoeur PR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store